Az ajkai vörösiszap katasztrófa körülményeinek és lehetséges hatásainak vizsgálata 2010
Mérési munkák és tanácsadás az Ipoly folyó határszakaszának és környezetének felmérése című projektben 2010
Ráckevei-Soroksári dunaág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása 2010
Az ÚMFT 2011-2013-as akciótervének stratégiai környezeti vizsgálata és értékelés készítése 2010
Espooi egyezmény alkalmazásából adódó minisztériumi feladatok ellátásának megalapozása 2010
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek készítése alegységekre, részvízgyűjtőkre, országos terv készítése és ezek környezeti vizsgálata 2009-2010
Dél-Alföld optimális üzemeltetési struktúra 2010
Árvízi kockázati térképezés és kockázati terv készítése 2010
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítése 2003 - 2011
A KIOP keretein belül támogatott projektek fenntartási időszakához kapcsolódó ellenőrzésekben  való szakértői közreműködés 2010
A nemzeti radioaktív hulladéktároló létesítésével kapcsolatos monitorozási tevékenység 2009
Beregi ártér környezeti hatásvizsgálat 2009
Budapest teljeskörű csatornázása 2009
Klíma törvény tanulmány elkészítése 2009.
Részvétel az OHT javaslat és a hozzá kapcsolódó SKV társadalmi egyeztetésében 2009.
Az országhatáron átterjedő környezeti hatások. Tanácsadás. Útmutató 2009-2010
Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségjavító Programja II. ütem. 2006 - 2011
A KIOP keretein belül támogatott projektek fenntartási időszakához kapcsolódó ellenőrzések 2009
Ráckevei-Soroksári dunaág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása 2009
Beregi töltések komplex kialakítása Vásárosnamény és Lónya között. CBA Projekt 2009
Beregi árapasztó tározó CBA + KHT 2009
Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési terve 2009
KEOP 2.2.2. Monitoring állomások automatizálása (felszíni vizek) Megvalósíthatósági tanulmány 2009
Bátaapáti monitoring. Felszíni és felszín alatti vízminőségi vizsgálatok 2008
Közreműködés az üveghutai telephely 3D modelljének elkészítésében 2008
A Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi szempontú hatástanulmány készítése, különös tekintettel a szerencsi biomassza erőmű által felvetett problémákra 2008
A természeti értékek megőrzésének és az árvízi biztonság növelésének komplex programja a Túr árterén 2008
2009-2010-es társadalmi infrastruktúra akciótervek Stratégiai Környezeti Vizsgálata 2008
A 2007-2016 időszakra vonatkozó települési szilárdhulladék-gazdálkodás támogatási stratégia Stratégiai Környezeti vizsgálata 2008
Felszíni vizek immissziós határértékrendszere. A 31/2004 KvVM rendelet módosítása 2008
Csongrád folyami duzzasztómű döntés-előkészítő tanulmány 2008
Közreműködés az új atomerőművi blokk létesítésének előkészítésében 2008
Az országhatáron átterjedő környezeti hatások 2008
KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal 2008
Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségjavító Programja II. ütem. Optimális üzemeltetői struktúra 2007 - 2008
A lakossági települési folyékony hulladék  ártalmatlanítása után járó állami támogatás aktuális évi igénybevételének szakértői vizsgálata 1998 - 2008
Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmánya 2008
OSAP vízügyi statisztikai adatgyűjtésének felülvizsgálata és korszerűsítési javaslatainak kidolgozása, valamint a statisztikai típusú EU jelentésekkel és adatszolgáltatásokkal való harmonizálása 2008
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP 2.2.2. pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány 2008
KEOP 2.2.2. Megvalósítási Tanulmány 2. "Víz keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése" 2008
Magyar-Szerb határmenti hulladékgazdálkodási együttműködési program 2008
A KIOP keretein belül támogatott projektek közbeszerzési eljárásaiban a KSZ képviseletében részvétel, valamint a projekt monitoring feladatainak ellátásában való közreműködés 2008
A Kárpát medence faunagenezise 2007
Szekszárdi lőtér hidrogeológiai és transzport modellezése 2007
Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítás RKHT 2007
Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtása 2007
A Bodrogköz vízvisszatartáson alapuló táj-  és vízgazdálkodási koncepciójának - előzetes viizsgálati dokumentációja  2007
Hanyi-Tiszasüly árvízszint csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmány 2007
Magyar-ukrán komplex árvízvédelmi-vízgazdálkodási-ártérrevitalizációs fejlesztési tervek kidolgozása a Bereg és a Borzsa vízgyűjtőjére 2007
Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmány 2007
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének I. ütemére stratégiai környezeti értékelés, a Tisza-völgyi árapasztó rendszerhez és a nagyvízi meder vízszállító képességének javításához előzetes környezeti tanulmányok készítése, valamint az EU közösségi társfinanszírozási feltételeinek feltárása 2007
Környezeti operatív programban megvalósuló fejlesztések 2007
KIOP2004-2006 folyamatban lévő KEOP tervezett projektjének éghajlatváltozásra történő hatásának értékelése 2007
Fenntarthatósági horizontális útmutató kidolgozása 2007
A GOP 2007. évi pályázatokra vonatkozó környezeti fenntarthatósági kritériumrendszer kialakítása 2006-2007
Víz- Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis 2007
A hazai környezetvédelem fejlesztésének középtávú kilátásai 2007
A Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány készítése 2006-2007
A Kurcai belvízrendszer részletes felülvizsgálata a belvízreform gyakorlati alkalmazása tükrében. Gazdaságossági vizsgálat 2007
A Dobai belvízöblözet természetközeli - vízvisszatartáson alapuló - vízrendezési tanulmányterve. Gazdaságossági vizsgálat 2007
Ivóvízminőség javító beruházások költségeinek elemzése 2007
A Túr vízrendszer komplex rehabilitációja: fejlesztésének előkészítéséhez megvalósíthatósági tanulmány 2007
A KÖVIZIG-ek által végzett állami feladatok normatív támogatásának korszerűsítése 2007
KDV települési szilárdhulladék lerakók rekultivácija 2007
A hulladékgazdálkodás feltételrendszerének és működésének MH szintű kialakítása 2007
Szakértői közreműködés a KvVM FI KIOP Közreműködő szervezet részére monitoring értékeléseknél 2007
Körös-Maros Nemzeti Park területén tervezett élőhelyrekonstrukció és Erdei Iskola kialakítás kiegészítés: Legeltetés fejlesztése. Költség-haszon elemzés 2007
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése I. ütem keretében a Tisza 198,5-206,1 fkm közötti szakasz előzetes környezeti hatástanulmánya 2006
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének I. ütemére stratégiai környezeti értékelés, továbbá a Tisza-völgyi árapasztó rendszerhez és a nagyvízi meder vízszállító képességének javításához előzetes környezeti tanulmányok készítése, valamint az EU közösségi társfinanszírozási feltételeinek feltárása 2006
Új hatásvizsgálati módszerek oktatása 2006
A 2007-2013-as Nemzeti Stratégiai Referencia Keret Operatív programjának ex-ante értékelése. A környezet fejlesztési tengely ex-ante értékelése 2006
Környezeti vizsgálat a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a Balaton területrendezési szabályzat megállapodásáról szóló 2000.évi CXII. Törvény felülvizsgálatának alátámasztása 2006
A hazai környezetvédelem és kockázat megelőzés stratégiai elemzése a Strukturális és Kohéziós alapok 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan. 2006
A kis és közepes méretű vállalkozások környezetvédelmi tevékenységének kutatása 2006
Balaton fejlesztési terv 2006
Megvalósíthatósági terv a hulladékgazdálkodás szempontjából fehérfoltos terület felmérésére alapozott projektgenerálási lehetőségekről a 2007-2013 közötti Operatív programok keretében 2006
Felmérés és tanulmányterv készítése magyarországi holtágak rehabilitációjára és rekonstrukciójára, valamint javaslattétel a vonatkozó jogi-közgazdasági feltételrendszer kialakítására a 2007-2013 közötti Környezetvédelmi Operatív program keretében 2006
Lakossági szelektív hulladék gyűjtési tapasztalatok értékelése, javaslatok a fejlesztésre 2006
A hulladékká vált járművekre vonatkozó szabályozás végrehajtásának vizsgálata 2006
A Kárpát medence állattani értékei, faunájának gócterületei és genezise (Kutatási támogatás (OM) 2006
Szakértői közreműködés a KvVM FI KIOP Közreműködő Szervezet részére monitoring értékeléseknél: Természetvédelmi beruházások, légkábel kiváltás, erdei iskola, földvásárlás, élőhely rekonstrukció, Natura 2000 területvásárlás 2006
Tanulmány elkészítése koncentrált szennyvízleeresztő helyek  körének bővítése, helyzetelemző és hely-optimalizálás tárgyában 2006
Integrált vízgyűjtőgazdálkodás - Tanulmány a természeti értékek és erőforrások megőrzése prioritásáról 2006
Körös vízgyűjtőgazdálkodási nemzetközi projekt gazdasági-elemzési tevékenység ellátásában adatgyűjtési és adatfeldolgozási, prezentációs feladatok elvégzése 2006
Víz-Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis 2006
A hulladékgazdálkodás feltételrendszerének és működésének Magyar Honvédség szintű kialakítása 2006
Kecskemét MJV építési-bontási hulladékkezelő rendszer kialakítására beadott KIOP pályázat II. fázis 2006
Állati hulladék begyűjtő rendszer kialakítási a Pécsi térség területén 2006
Szakértői közreműködés a KvVM FI KIOP Közreműködő Szervezet részére monitoring értékeléseknél: Regionális állati hulladékkezelő telep létesítése Mezőkövesden: Állati tetemek kezelése regionális hálózat keretében 2006
Szakértői közreműködés a KvVM FI KIOP Közreműködő Szervezet részére monitoring értékeléseknél: Komplex építési és bontási hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósításának ellenőrzése 2006
Sz-Sz-B megyei Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos pályázat átdolgozása során felmerült gazdasági szervezeti kérdések kezelése. Norvég Alap pályázat 2006
A víziközmű szolgáltatásról szóló törvényjavaslat egyes munkarészeinek elkészítése 2006
Országos viziközmű programok 2006
Javaslatkészítés a 2007-2013 években az EU köteles szennyvízelvezetési beruházások hazai finanszírozására, beleértve a kapcsolódó hazai jogszabályok szükséges módosítására irányuló javaslatokat is 2006
CBA modellezés 2006
Jelentés a közcsatornák szennyezéséről 1989-2006